วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วิเคราะห์ SWOT

วิเคราะห์ SWOT
การส่งออกผลไม้ไทยไปจีน


  
S(Strengths) จุดเด่นหรือจุดแข็ง

    - สภาพพื้นที่เหมาะสมและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการปลูกผลไม้เมืองร้อน

    - มีพันธุ์ผลไม้เมืองร้อนหลากหลายชนิดซึ่งสามารถปลูกและให้ผลได้ตลอดปีในขณะที่จีนมีสภาวะอากาศหนาวทางตอนเหนือและบางส่วนของภาคใต้ทำให้การเพาะปลูกทำได้บางฤดู
          - มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกผลไม้เมืองร้อนมากขึ้น 

    - มีระบบชลประทานทีสนับสนุนการปลูกผลไม้เมืองร้อน
    
    - มีการพัฒนาผลไม้ให้ได้ผลผลิตต่อพื้นที่สูงขึ้น
    
    - มีนโยบายสนับสนุนของภาครัฐทั้งการผลิตและการส่งออก

    - มีการกระจายการปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียนในหลายภาคของไทยทำให้มีผลผลิตตลอดปี
    - มีการขนส่งไปจีนได้หลากหลายเส้นทางผ่านจุดผ่านแดนได้หลายเมือง  

W (Weaknesses) จุดด้อยหรือจุดอ่อน

    - ต้องมีการควบคุมดูแลให้ความรู้แก่เกษตรกรบางส่วนที่ใช้สารเคมีในการเร่งการผลิต และใช้สารฆ่าแมลงอย่างไม่ถูกวิธี ทำให้เพิ่มต้นทุนการตรวจสอบดูแล

    - การขยายการผลิตในบางจังหวัดอาจจะมีภูมิอากาศไม่เหมาะสมต่อผลไม้บางชนิดทำให้ต้องมีการจัดพื้นที่ในภาพรวมที่ดี
 
    - กลุ่มเกษตรการที่ใช้การเกษตรกรรมดั้งเดิมมีผลการผลิตที่ต่ำ

    - ผลไม้บางประเภทเสียหายได้ในระหว่างการขนส่งจึงต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดีขึ้น

    - ผลไม้เมืองร้อนส่วนใหญ่เข้าทางตลาดของฮ่องกงยังไม่มีการกระจายสินค้าไปตามหัวเมืองหลักใหญ่ ๆ เช่น ปักกิ่ง 

   
O (Opportunities) โอกาส

    - กระบวนการนำเข้าของจีนจะถูกปรับให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นไทยจึงไม่จำเป็นต้องส่งผลไม้ผ่านไปทางฮ่องกงอีกจึงเป็นการลดต้นทุนการขนส่งไปได้

    - การที่จีนเข้าเป็นสมาชิกของ WTO จะทำให้ชาวจีนมีรายได้สูงขึ้นซึ่งจะทำให้การค้าผลไม้ขยายตัวเพราะผลไม้เป็นสินค้าจำเป็นและชาวจีนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากด้วย

    - เนื่องจากผลไม้เมืองร้อน เช่น ทุเรียน ลำไย เป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพสูงอยู่แล้ว การลดภาษีของจีนจะทำให้ราคาผลไม้เหล่านี้ถูกลงการส่งออกของไทยก็จะขยายตัวมากขึ้น 

    - จีนนำเข้าผลไม้เมืองร้อนจากไทยเป็นอันดับหนึ่งมานานและยังไม่มีคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ ที่น่ากลัว

    - จีนเป็นคู่ค้ามากกว่าคู่แข่งสำหรับผลไม้เมืองร้อน 

 
T (Threats) อุปสรรค

    - จีนมีพันธุ์ลำใยที่ดีและถูกปากคนจีนมากกว่าพันธุ์ของไทยโดยมีการปลูกเป็นจำนวนมากที่มณฑลยูนนาน 
    
    - การคมนาคมที่ดีขึ้นทางเหนือของไทยและภาคใต้ของจีนอาจจะทำให้ผลไม้เมืองหนาวจากจีนเข้ามาตีตลาดไทยโดยเฉพาะแอปเปิ้ล แพร์ และพีช

    - ผลไม้เมืองร้อนสามารถปลูกได้ในเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นคู่แข่งของไทยโดยเฉพาะเวียดนามที่มีชายแดนติดกับจีนและสามารถได้รับประโยชน์จากข้อตกลงการค้าชายแดน
         
    - มีการเร่งปลูกลำใยในอีกหลายมณฑลในจีน

3 ความคิดเห็น:

 1. วิเคราะห์swotดีมาก อ่านแล้วเข้าใจ เนื้อหาดี มีความน่าสนใจ

  ตอบลบ
 2. ตกแต่งสวยงาม

  รูปภาพสวยจร้า

  ตอบลบ
 3. ได้ความรู้มากเลยคับ

  ตอบลบ